20%
تخفیف

آموزش کامل وجامع تابع (دهم،یازدهم،دوازدهم)

فصل ششم تابع جزوه تابع +تست فایل های ضمیمه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

199,000 تومان
40%
تخفیف

آموزش کامل وجامع تابع درجه دوم وسهمی(دهم،یازدهم)

معادله درجه دوم وسهمی تکنیک های بی نظیر معادله درجه دوم به سبک محمد پیمانی جزوه+بانک تست تمرین خصوصی این…

59,000 تومان
40%
تخفیف

آموزش کامل وجامع توان گویا وعبارت جبری (دهم)

توان گویاوعبارت جبری توان گویا وعبارت جبری سال دهم جلسه1 ویدئو توان وریشه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

59,000 تومان
20%
تخفیف

آموزش کامل وجامع حد وپیوستگی

آموزش جامع حد وپیوستگی حدوپیوستگی جزوه حدوپیوستگی فایل های ضمیمه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

199,000 تومان
51%
تخفیف

آموزش کامل وجامع قدرمطلق وجز صحیح

قدرمطلق وجزصحیح قدرمطلق وجزصحیح جزوه+بانک تست فایل های ضمیمه قدرمطلق وجزصحیح خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

49,000 تومان
25%
تخفیف

آموزش کامل وجامع مثلثات

آموزش کامل وجامع مثلثات مثلثات جزوه مثلثات فایل های ضمیمه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

149,000 تومان
51%
تخفیف

آموزش کامل وجامع مجموعه والگو ودنباله(دهم،یازدهم)

مجموعه و الگو و دنباله مجموعه و الگو و دنباله سال دهم ویازدهم جزوه +بانک تست تمرین خصوصی این بخش…

49,000 تومان
20%
تخفیف

آموزش کامل وجامع مشتق

فصل نهم مشتق جزوه مشتق فایل های ضمیمه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

199,000 تومان
40%
تخفیف

آموزش کامل وجامع معادلات ونامعادلات (دهم،یازدهم )

معادلات ونامعادلات معادلات ونامعادلات به سبک محمد پیمانی جزوه معادلات ونامعادلات فایل های ضمیمه خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

59,000 تومان